اطلاعات فنی

توضیحات

سدیم هیدروکسید جزو بازهای پر کاربرد است که از نظر شیمیایی یکی از نمک‌های سدیمی است. این ترکیب را با نام های مختلفی نظیر: سود مایع، سود سوز آور کاستیک سودا، هیدروکسید سدیم،  قلیا، سودای قلیا، هیدرات سدیم و سود کاستیک می شناسند که دارای فرمول شیمیایی NaOH می باشد.