اطلاعات فنی

توضیحات

مهارکننده های آنزیم مجموعه ای از مواد شیمیایی متنوع هستند که اندازه آنها از مولکول های کوچک آلی تا پروتئین های ماکرومولکولی متغیر است.مهارکننده‌های مولکول کوچک شامل متابولیت‌های اولیه ضروری هستند که آنزیم‌های بالادستی را که آن متابولیت‌ها را تولید می‌کنند، مهار می‌کنند. این یک حلقه بازخورد منفی ایجاد می کند که از تولید بیش از حد متابولیت ها جلوگیری می کند و در نتیجه هموستاز سلولی (شرایط داخلی ثابت) را حفظ می کند.